สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา


 

ด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามคำสั่งทันตแพทยสภาที่ 65/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คำสั่งทันตแพทยสภาที่ 66/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 และคำสั่งทันตแพทยสภาที่ 20/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งและสิ้นสุดการรักษาการในตำแหน่งแล้ว

 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ประกอบข้อ 12 แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม .. 2564 และมาตรา 24 (1) (2) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม วาระที่ 3 .. 2565 - 2569

 

วัตถุประสงค์ ศ.ป.ท.

เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ของบัณฑิตทันตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประสงค์จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

 

อำนาจหน้าที่ ศ.ป.ท.

1.) จัดการระบบและกระบวนการการประเมินรับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้จัดตั้งขึ้น หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา

2.) จัดการระบบและกระบวนการการประเมินรับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาจากสถาบันตามข้อ 1 โดยจะยังไม่ให้การรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา จนกว่าจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์และสอบผ่านการประเมินแต่ละขั้นตอนโดยครบถ้วน

3.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศ...

4.) เสนอรายงานและความเห็นผลการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาทันตกรรมของทันตแพทยสภาตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ทันตแพทยสภาพิจารณารับรอง

5.) ออกประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ของศ... ให้อยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของศ...

6.) รายงานกิจการและผลการดำเนินงานต่อทันตแพทยสภาเป็นระยะ และจัดทำรายงานประจำปี

7.) ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8.) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม วาระที่ 3 พ.ศ.2565 - 2569 (ข้อมูลวันที่ 24 มิถุนายน 2565) ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการทันตแพทยสภา คือ ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง

2. ผู้แทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา คือ ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา 

3. ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ คือ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช

4. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง จํานวน 3 คน คือ

4.1 ผศ.ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์

4.2 ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

4.3 ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

5. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภา คือ

5.1 ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน

5.2 ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน

5.3 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน

5.4 ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน

6. ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน คือ รศ.ทพญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ

7. ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม คือ ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

8. ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม คือ ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน

9. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ คือ รศ.ทพ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ

10. ผู้อํานวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม คือ รศ.ทพญ.ดร.วรางคณา ชิดช่วงชัย

 


14 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 582 ครั้ง

Engine by shopup.com