สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา


 

โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 กำหนดให้ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์ และมีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

ศ.ป.ท. จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2554 ดังนั้น คณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 จึงมีมติเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์ ศ.ป.ท.

เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ของบัณฑิตทันตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประสงค์จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

 

อำนาจหน้าที่ ศ.ป.ท.

1.) รับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทย์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยบริการจัดการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา

2.) รับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่กำลังศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ทันตแพทยสภารับรอง โดยบริหารจัดการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา

คณะกรรมการบริหาร (ข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการทันตแพทยสภา คือ ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

2. กรรมการที่มาจากกรรมการทันตแพทยสภา ที่ไม่ได้เป็นคณบดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 2 คน คือ

2.1 ทพ.สันติภาพ มีสวัสดิ์

2.2 ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง จํานวน 4 คน คือ

3.1 ผศ.ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์

3.2 รศ.ทพญ.ดร.ศิริรักษ์ นครชัย

3.3 ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ 

3.4 ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

 4. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภา คือ

4.1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน

4.2 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน

4.3 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน

4.4 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน

4.5 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน

4.6 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผู้แทน

4.7 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน

4.8 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือผู้แทน

4.9 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน

4.10 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผู้แทน

4.11 คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือผู้แทน

4.12 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้แทน

4.13 คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือผู้แทน

 5. ผู้อํานวยการซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้งโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร คือ ทพญ.วิไลพร สุตันไชยนนท์


30 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 4662 ครั้ง

Engine by shopup.com