A  A  A

Language:   

 

 
 
คำชี้แจงสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
 
 
          ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  (ศ.ป.ท.) ได้กำหนดให้มีการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 มีจำนวนผู้สมัครสอบจำนวน 185 คน นั้น
 
        ในการนี้ ศ.ป.ท. ขอให้ ท่าน เลือกสนามสอบใหม่ โดยการล็อคอินเข้าระบบสมัครสอบแล้วเลือกสนามสอบ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อ ศ.ป.ท. จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ ต่อไป เนื่องจากสนามสอบรับได้จำนวนจำกัด ศ.ป.ท. ขอสงวนสิทธิในการจัดที่นั่งสอบ