A  A  A

Language:   

 

เอกสารสำหรับการสมัครสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม


สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต


และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง


ประจำปี 2562

 

1.ตารางขั้นตอนการประเมิน ฯ คลิกที่นี่

 

2.ประกาศ การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

 

3.ใบสมัครสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

 

4.เอกสาร OSLER คลิกที่นี่

 

5.การประเมินทักษะวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ 9 งาน

 

แบบรายงานผลการสอบปฏิบัติ

 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 

ปริทันตวิทยา

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

 

ทันตกรรมหัตถการ

 

ทักษะทางรังสีวิทยา

 

วิทยาเอ็นโดดอนต์


การประเมินทักษะวิชาชีพ การสอบบูรณะโพรงฟันแบบ Class II ด้วย resin composite