A  A  A

Language:   

เอกสารสำหรับทันตแพทย์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต


จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง


 

1.แนวทางการจัดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง คลิกที่นี่


2.แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ประจำปี 2561 คลิกที่นี่


3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่


4.รายชื่อสถาบันสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่


5.ใบสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ) คลิกที่นี่

 

6.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถาบันสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ภาคปฏิบัติ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่

 

7.ที่อยู่ในการส่งเอกสาร คลิกที่นี่