A  A  A

Language:   
คำชี้แจงในการสมัครสอบเรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2563


สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ระหว่างวันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2563

 

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1.) กรุณาศึกษาคำชี้แจงและประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศ.pdf) อย่างละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

 


2.) เตรียมหลักฐานในการสมัครตามที่กำหนดในประกาศ ในรูปแบบไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัคร 


     เอกสารที่ระบุเป็นสำเนา ขอให้รับรองสำเนาก่อนจัดทำเป็นไฟล์ 


     *การใช้หลักฐานเท็จในการสมัครสอบถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ

 


3.) การสมัครสอบ มีการกรอกข้อมูล ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนยืนยันข้อมูล

 


4.) เมื่อบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บเรียบร้อยแล้ว หลักฐานที่ต้องส่งมายัง ศ.ป.ท. คือ

 

     4.1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบ ให้ลงชื่อและวันที่ในใบสมัครด้วย


     4.2. สำเนาบัตรประชาชน ต้องลงนามรับรองสำเนา


     4.3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ หากต้องการเก็บหลักฐานการชำระเงินขอให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 


5.) ผู้สมัครประเภทที่ 1 ที่สมัครสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป และผู้สมัครประเภทที่ 2 และ 3 ทุกคน


     *กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่ นางสาวนรีรัตน์ หอมสนั่น  โทรศัพท์ 02-9510420-1

 


6.) หากมีข้อสงสัยในการใช้ระบบ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่  นางสาวนรีรัตน์ หอมสนั่นและนายดามร ศุขประสิทธิ์ Email: cdathai@gmail.com 


     โทรศัพท์ 02-9510420-1

 

 

7.) การอัพโหลดเอกสารรับรองสิทธิ์ในการสมัครสอบ/สำเนาปริญญาบัตร

 

 

หลักฐานของผู้เข้าสอบ


กรณีที่เป็นคนไทยจะต้องนำหลักฐานไปแสดงตนในวันเข้าสอบคือบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ


กรณีที่เป็นชาวต่างชาติอนุญาตให้ใช้หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

 

 

 

 

 

ระบบสมัครสอบ


Dental Examination System