A  A  A

Language:   

การกำหนดกรอบเนื้อหาของการสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

การกำหนดกรอบเนื้อหาตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม หรือ Table of Specification (TOS) เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการที่ทางคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. เห็นชอบและแต่งตั้งขึ้น โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบที่ว่างไว้ในหลักการคือ

 

กำหนดสาขา

ในการกำหนดเนื้อหารายวิชาในพื้นฐานแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม (Module) คือ 1. Development Structures and Functions, 2. Health and Systemic Diseases related to dentistry, 3. Homeostasis and Pathology of oral diseases และ 4. Masticatory sciences

แต่ในส่วนของเนื้อหาคลินิก แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 สาขาคือ 1. ทันตกรรมประดิษฐ์, 2. ปริทันตวิทยา, 3. ทันตกรรมสำหรับเด็ก, 4. ทันตกรรมจัดฟัน, 5. ศัลยศาสตร์ช่องปาก, 6. ทันตกรรมบูรณะ, 7. ทันตกรรมวินิจฉัยและเวชศาสตร์ช่องปาก, 8. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า, 9. เอ็นโดดอนท์ และ 10. ทันตกรรมชุมชนและกฎหมาย

 

 กำหนดงาน(Task)

แบ่งประเภทของเนื้อหาออกเป็น 5 กลุ่มงาน(Task) คือ

1. Health promotion & Prevention

2. Mechanism of diseases

3. Data gathering & Diagnosis

4. Patient management & treatment

5. Procedures 

 

กำหนดการประเมินหรือวัตถุประสงค์ 

กำหนดระดับการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

1. Recall/comprehension

2. Application

3. Problem solving

 

กำหนดหลักการด้าน Task

ในการกำหนด TOS ของรายวิชาพื้นฐาน กำหนดให้ Task มุ่งเน้นไปที่ Mechanism of diseases และ Data gathering & Diagnosis มากกว่า Health promotion & Prevention และ Patient management & treatment และไม่มี Procedures

ในขณะที่ TOS ของรายวิชาคลินิก จะมีสัดส่วนของ Data gathering & Diagnosis และ Patient management & treatment สูงกว่า Mechanism of diseases และ Health promotion & Prevention รวมถึง Procedures ตามตารางเปรียบเทียบข้างล่างนี้ 

 

Task

จำนวนข้อสอบแต่ละ part 300 ข้อ

TOS พื้นฐาน

TOS คลินิก

Health   promotion & Prevention

40

45

Mechanism   of diseases

160

45

Data   gathering & Diagnosis

70

90

Pt.management   & treatment

30

90

Procedures

-

30

จำนวนรวม

300

300

 

กำหนดหลักการด้านระดับการประเมินหรือวัตถุประสงค์

ในการกำหนด TOS ของรายวิชาพื้นฐาน กำหนดให้ ระดับการประเมินหรือวัตถุประสงค์ สัดส่วนของRecall/comprehension และ Application จะสูงกว่า Problem solving

ในขณะที่ TOS ของรายวิชาคลินิก จะมีสัดส่วนของ Problem solving สูงกว่า Recall/comprehension และ Application ตามตารางเปรียบเทียบข้างล่างนี้

 

ระดับการประเมินหรือวัตถุประสงค์

จำนวนข้อสอบแต่ละ part 300 ข้อ

TOS พื้นฐาน

TOS คลินิก

Recall/comprehension  

110

60

Application  

160

75

Problem   solving

30

165

จำนวนรวม

300

300

 การนำเสนอร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น

กรรมการบริหารศ.ป.ท. ขอนำเสนอร่าง TOS ทั้งในกลุ่มพื้นฐาน, คลินิก และ OSLER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันพิจารณา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกรอบเนื้อหา (TOS) ให้เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ

ท่านสามารถร่วมแสดงพลังของวิชาชีพ โดยการแสดงความเห็น หรือร่วมเสนอแนะคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดบนเว็บไซต์  หรือในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น